Комерційний облік

Загальні положення

Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) – автоматизована система обліку електричної енергії, що складається з засобів вимірювальної техніки, а також з устаткування збору, обробки, збереження та відображення інформації, засобів зв’язку та синхронізації часу, функціонально об’єднаних для забезпечення комерційного обліку електричної енергії.

Комерційний облік електроенергії на ринку електричної енергії України здійснюється відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №311).
Метою організації комерційного обліку електроенергії є надання учасникам ринку повної та достовірної інформації щодо обсягів виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, імпортованої та експортованої, а також спожитої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою її подальшого використання для здійснення розрахунків між учасниками ринку.
Комерційний облік на ринку електричної енергії організовується адміністратором комерційного обліку (АКО) та здійснюється постачальником послуг комерційного обліку (ППКО).
Надання послуг комерційного обліку здійснюються на конкурентних засадах за умови реєстрації ППКО та реєстрації його автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії АКО.

До послуг комерційного обліку електроенергії належать:

 • установлення, налаштування, заміна, розвиток, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування засобів комерційного обліку, допоміжного обладнання та автоматизованих систем, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії, їх програмного та апаратного забезпечення;
 • збір, керування та адміністрування даних щодо комерційного обліку.

АСКОЕ створюється для досягнення наступного:

 1. Підвищення точності комерційного обліку електроенергії та інших енергоносіїв за рахунок сучасних приладів обліку високого класу точності і застосування цифрових технологій вимірювань, збору і обробки даних.
 2. Виконання вимог нормативних документів щодо обліку електроенергії, в тому числі і погодинного її обліку, на межах балансової належності.
 3. Отримання даних про обсяги перетоків активної і реактивної електроенергії і потужності підприємств з постачальником електричної енергії.
 4. Автоматизація процесу збору, обробки і передачі інформації, з усіх точок комерційного обліку електроенергії підприємств.
 5. Забезпечення синхронності вимірювань комерційного обліку електроенергії.
 6. Забезпечення максимальної істинності отриманої інформації шляхом розрахунків балансу всіх структурних підрозділів, які входять до складу установи на якому створюється АСКОЕ.
 7. Забезпечення роботи всіх елементів АСКОЕ в єдиному розрахунковому часу зі збереженням правил переходу на «літній / зимовий» час.
 8. Виявлення режимів неефективної роботи обладнання.
 9. Автоматизація контролю за дотриманням договірних рівнів енергоспоживання та фінансових розрахунків.
 10. Захист інформації від несанкціонованого доступу на всіх рівнях її збору та обробки.
 11. Забезпечення регламентованого доступу фахівців підприємства до бази даних АСКОЕ.
 12. Підвищення швидкості обробки і обміну інформацією, оперативності управління режимами енергоспоживання.
 13. Зменшення комерційних втрат за рахунок підвищення точності, достовірності і одночасності отримання інформації, від розрахункових приладів обліку.
 14. Зменшення частки ручної праці і виключення суб’єктивних факторів, пов’язаних зі зчитуванням показань з розрахункових приладів обліку.
 15. Забезпечення можливості аналізу енергоспоживання і навантаження на основі графіків.
 16. Заміна морально і технічно застарілих приладів обліку електроенергії.
 17. Підвищення надійності системи комерційного обліку за рахунок застосування в системі сучасних технічних, програмних і організаційних рішень.
 18. Автоматизація підготовки звітів, аналітичних матеріалів.

Доступ до даних комерційного обліку:

Дані комерційного обліку відносяться до даних з обмеженим доступом. Дані, що стосуються комерційного обліку у побутових споживачів електричної енергії, відносяться до персональних даних.

Учасники ринку, ППКО та АКО зобов’язані забезпечити обробку персональних даних у відділених від ЗКО системах, які мають відповідати вимогам чинного законодавства України та Регламенту (EU) 2016/679.

Переваги для Вашого підприємства після підписання договору з «НЕСС ЕНЕРДЖІ»:

Роботи за цим Договором виконуються відповідно до вимог ПУЕ, ПБЕЕ, інструкцій по експлуатації обслуговуванню АСКОЕ і передбачають:

 • щоденне дистанційне зчитування показів приладів обліку, обробка показників та передача до суміжних суб’єктів (обленерго), територіальних представників ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» (ЕС), платформи MMS, ДП «Гарантований Покупець» наступних макетів:
 • 30818 (показники лічильників на кінець доби);
 • 30917 (півгодинний графік виробітку за добу в кВт*год);
 • 30817 (погодинний виробіток за добу в кВт*год, МВт*год);
 • 10011 (прогнозний виробіток на наступну добу для ЕС);
 • щоденне завантаження фактичних даних на платформу MMS;
 • завантаження прогнозних обсягів «на добу наперед» на сервер ДП «Гарантований Покупець»;
 • передача даних до ІОК Головного оператора через мережу Internet за допомогою технології VPN з використанням набору протоколів IPSec в режимі Site-to-Site Tunnel. Шифрування пакетів має здійснюватись за стандартом AES з довжиною ключа 256 біт;
 • виготовлення актів звірки показників електроенергії кожної декади в розрахунковому місяці;
 • виготовлення акту про виробіток та відпуск електричної енергії за розрахунковий місяць, підписання та надання звірених даних до ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО».
 • завантаження в систему MMS погодинних валідованих даних комерційного обліку електричної енергії, як черговий реліз версії 2 за всі дні розрахункового місяця.
 • отримання та звірення основних та коригувальних актів від ДП «Гарантований Покупець».

Додаткове надання послуг:

оперативне обслуговування обладнання автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії;

встановлення, переобладнання та технічна підтримка систем зчитування та моніторингу;

надання додаткового резервного обладнання на об’єкт, для швидкого реагування та усунення технічних несправностей.

Вирішення суперечок

 1. Загальні положення

1.1. Будь-яка суперечка між двома або більше сторонами, яка виникає у зв’язку з виконанням цього Кодексу, повинна бути розглянута керівництвом або уповноваженими представниками сторін після отримання письмової вимоги будь-якої із сторін.

1.2. Керівництво або уповноважені представники сторін мають вирішувати суперечки своєчасно і в повному обсязі. Сторони можуть запрошувати додаткову інформацію, яку вони вважають необхідною для розв’язання суперечки. Для вирішення суперечок сторони можуть залучати незалежних експертів на договірних засадах.

1.3. Експерт не повинен мати конфлікту інтересів із сторонами суперечки і не може виступати в якості арбітра або посередника.

 

 1. Вирішення суперечок АКО

2.1. У разі якщо сторони не дійшли згоди у вирішенні суперечки, будь-яка зі сторін суперечки може передати справу для вирішення до АКО.

2.2. Звернення щодо суперечки, яка виникає у зв’язку з виконанням цього Кодексу, розглядаються і вирішуються АКО у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не більше 15 днів від дня їх отримання.

2.3. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні щодо суперечки питання неможливо, АКО встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється стороні, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

2.4. На обґрунтовану письмову вимогу сторони термін розгляду звернення щодо суперечки може бути скорочено від встановленого пунктом 2.3 цієї глави.

2.5. Будь-яка суперечка між двома або більше сторонами, яка виникає щодо результатів вимірювання та значень основних даних, валідованих, агрегованих та сертифікованих даних комерційного обліку електричної енергії вирішується сторонами шляхом звернення до АКО через інтерфейс Датахаб. У зверненні можуть також міститись вимоги щодо перегляду або виправлення будь-якого результату та значення цих даних, проведення повторних обчислень і, за умови виявлення помилок, проведення заміни відповідних даних комерційного обліку.

2.6. Суперечки щодо результатів вимірювання та даних комерційного обліку АКО поділяє на 2 типи:

1) тип 1 – суперечки щодо результатів вимірювання у точці вимірювання, валідованих даних та/або процедур, що використовувалися при розрахунку валідованих даних комерційного обліку для конкретної ТКО;

2) тип 2 – суперечки щодо основних даних, сертифікованих та остаточних даних та/або процедур, що використовувалися при розрахунку сертифікованих та остаточних даних комерційного обліку для конкретної ТКО, а також агрегованих даних та/або процедур, що використовувалися при агрегації даних комерційного обліку.

2.7. Звернення по суперечках 1 типу АКО направляє для вирішення до відповідної ВТКО.

2.8. ВТКО після отримання відповідного звернення інформує про його отримання інших заінтересованих учасників ринку та ППКО. ВТКО відповідає за обробку і вирішення поданих звернень, вимагаючи, у разі необхідності, відповідних дій з боку призначених ППКО.

2.9. Звернення по суперечках 2 типу мають розглядатися АКО. АКО повідомляє про отримане звернення інших заінтересованих учасників ринку. АКО відповідає за обробку і вирішення наданих звернень, залучаючи, у разі необхідності, задіяних ППКО та ВТКО.

2.10. Звернення можуть подаватись з моменту, коли учасники ринку отримали дані, протягом 20 календарних днів після того, як адміністратор розрахунків завершив попередні розрахунки і повідомив їх учасникам ринку.

2.11. До вирішення суперечки, що стосується результатів вимірювання або даних комерційного обліку, АКО використовує для проведення розрахунків між учасниками ринку оціночні дані комерційного обліку.